FD Teplice

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) FD Teplice, z.s., se sídlem U Stadionu 626, 417 41, Krupka, identifikační číslo: 68954743, (dále jen „prodávající“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

1.Základní ustanovení

1.1 Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou – nepodnikatelem, který je zároveň členem FD Teplice, z.s. nebo jeho zákonným zástupcem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://shop.fdteplice.cz/ (dále jen „e-shop”).
1.2. VOP a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.

2.Definice

2.1. Cena je finanční částka, kterou kupující platí za zboží.
2.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou kupující platí za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení.
2.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu.
2.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných a účinných právních předpisů.
2.5. Zboží je vše, co může kupující nakoupit na e-shopu.
2.6. Objednávka je neodvolatelný návrh kupujícího k uzavření Smlouvy o koupi zboží s prodávajícím.

3.Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

3.1. Prezentace zboží uvedeného v e-shopu není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2. Finanční částky uvedené u zboží v e-shopu jsou Cenami.
3.3. E-shop také obsahuje informace o Cenách za dopravu. Ty jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu. Ceny za dopravu jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem.
3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.
3.5. Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.
3.6. Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:
a) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku e-shopu, stiskem tlačítka „Do košíku”, prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v e-shopu;
b) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku e-shopu, stiskem tlačítka „Do košíku”, bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.
3.7. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně a kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku” souhlasí s VOP a zavazuje se zaplatit Celkovou cenu.
3.8. Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.
3.9. Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském e-shopu, kde provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.
3.10. Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.
3.11. Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.
3.12. Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.
3.13. V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky v e-shopu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).
3.14. VOP se vztahují pouze na nákup zboží přes e-shop.

4.Cena

4.1. Celkovou cenu může kupující uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 274304335/0300, vedený u ČSOB nebo prostřednictvím informačního systému prodávajícího - členské sekce.
4.2. Cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, nejpozději však k okamžiku předání zboží.
4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny na účet prodávajícího.
4.4. Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. b) OZ, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu nebo jinou obdobnou platbu. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním nelze považovat jako zálohu.
4.5. Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.
4.6. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce anebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v sídle prodávajícího anebo zaslán kupujícímu současně se zbožím.

5.Dodání zboží

5.1. Cena za dopravu je dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedena v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.
5.2. Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.
5.3. Kupující je povinen při přebírání zboží důkladně zkontrolovat zásilku, zdali není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit prodávajícímu. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku převzít.
5.4. Zaplacením zboží a převzetím zboží nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.
5.5. Osobní odběr v sídle prodávajícího není zpoplatněn.
5.6. Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím v sídle prodávajícího, je povinen zboží vyzvednout do 14 dnů. Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo telefonickým hovorem.

6.Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy dle §1829 odst. 1 OZ do 14 dnů od převzetí zboží.
6.2. Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo vícero kusů zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (kusu zboží).
6.3. Pro zachování lhůty stačí odeslání oznámení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy.
6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do 14 dnů od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.
6.5. Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu.
6.6. Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vrácena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.7. Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
6.8. Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.
6.9. Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat poštou prodávajícímu na doručovací adresu prodávajícího, anebo na e-mailovou adresu: info@fdteplice.cz. Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu stejným způsobem.
6.10. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v §1837 OZ.
6.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v případech jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.
6.12. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět, a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

7.Práva z vadného plnění

7.1. Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174 OZ, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v účinném znění.
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,
f) zboží není zatíženo právy třetích stran.
7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
7.4. Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci výrobku.
7.5. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž.
7.6. Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
b) přiměřenou slevu z kupní ceny,
c) odstranění vady opravou věci
d) odstoupení od smlouvy.
7.7. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:
a) vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
b) pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i po provedené opravě,
c) při větším počtu vad (3 a více vad).
7.8. Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
7.9. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
7.10. Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.
7.11. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v jeho sídle, pokud to povaha a druh zboží umožňuje.
7.12. Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.
7.13. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.
7.14. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8.Mimosoudní řešení sporu

8.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
8.2. Kupující má podle §20e písm. d) z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz/ a https://www.coi.cz/ informace-o-adr/.
8.3. Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/ahttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

9.Závěrečná ustanovení

9.1. Ujednání plynoucí z VOP a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (nařízení Řím I).
9.2. V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.
9.3. V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.
9.4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění VOP. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 9.11.2021.

10.Reklamační řád

10.1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí VOP e-shopu a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím. Tento reklamační řád vychází z ustanovení OZ a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.
10.2. Kupující je povinen se seznámit s VOP a reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v e-shopu, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel e-shopu eviduje objednávky kupujících, též eviduje i zaškrtnutí uvedeného pole.
10.3. Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a VOP.
10.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží v e-shopu, ideálně daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.
10.5. Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.
10.6. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
10.7. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 9.11.2021