FD Teplice

Ochrana a zpracování osobních údajů

I. základní ustanovení

 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují zpracování osobních údajů zákazníků eshopu FD Teplice, internetového obchodu dostupného na webové stránce shop.fdteplice.cz (dále jen „eshop“).
 2. Správcem osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je FD Teplice, z.s. IČ: 68954743, se sídlem U Stadionu 626, 417 41 Krupka (dále jen: „správce“).
 3. Kontaktní údaje správce jsou:
  1. Adresa U Stadionu 626, 417 41 Krupka
  2. Email: info@fdteplice.cz
  3. Telefon: +420606702217
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Zákazníkem se pro účely těchto zásad rozumí fyzické osoby, které nakupují zboží v eshopu, a fyzické osoby, které zastupují právnické osoby, které nakupují zboží v eshopu.
 6. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. rozsah zpracování

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo které byly správci jinak zprostředkovány pro účely plnění zákazníkovy objednávky v eshopu správce.
 2. Správce zpracovává tyto osobní údaje zákazníka:
  1. jméno a příjmení
  2. telefonní číslo
  3. emailovou adresu
  4. číslo bankovního účtu pro účely reklamace a vrácení kupní ceny za zboží na bankovní účet zákazníka
  5. jiné osobní údaje, které zákazník dobrovolně poskytne správci při vytvoření objednávky a jejichž poskytnutí nepodmiňuje uskutečnění objednávky a má ryze informativní charakter.

III. zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem, a to na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení zákazníkovy objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem.
 3. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, email a telefonní číslo), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  1. podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
  2. zajišťující služby provozování eshopu a další služby v souvislosti s provozováním eshopu,
  3. zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo do mezinárodních organizací.

VI. práva zákazníka

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má zákazník
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 2. Dále má zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

VII. podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. závěrečná ustanovení

 1. Dokončením objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. Dokončením objednávky se rozumí kliknutí na tlačítko „dokončit objednávku“, prostřednictvím internetového formuláře.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu zákazníka, kterou zákazník správci poskytl.
 4. Tyto podmínky jsou účinné od 1. 12. 2021.